ผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

 

ชื่อ – สกุล                                 นายเจษฎา  ศิริโภค (  Facebook.com/Krujet )

วันเดือนปีเกิด                            10  มกราคม  2523

สถานที่เกิด                               อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่อยู่ปัจจุบัน                     บ้านเลขที่ 225  หมู่ ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 37110


ประวัติการศึกษา         

                   พ.ศ. 2540               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

                   พ.ศ. 2542               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                                                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

                   พ.ศ. 2545               บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   พ.ศ. 2549               ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                   พ.ศ. 2557               ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


การทำงาน                                พ.ศ. 2545 - 2548 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

                                                 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา

                                                                 จังหวัดอำนาจเจริญ  สพม.29


ด้านวิทยากร                            วิทยากรขยายผลการขยายผลและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี DLIT                                                          เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพฐ. และ สพม.29

                                               - วิทยากรขยายผลการขยายผลระบบสนับสนุการบริหารจัดการสถานศึกษา
                                                  (School Management Support System : SMSS) 
 ของ สพฐ. และ สพม.29                                                                                                 
                                               - 
วิทยากรขยายผลการขยายผล การใช้งาน Google Apps for Education                                                                               ของ สพฐ. และ สพม.29

Comments