ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

โพสต์30 มี.ค. 2559 18:57โดยJetsada Siriphok

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 สนามสอบโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559

โพสต์30 มี.ค. 2559 18:43โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2559 18:46 ]

16 มกราคม 2559 รับเกียรติบัตร+เข็มกลัด รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา มอบโดยนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานวันครู ครั้งที่ 60 จังหวัดอำนาจเจริญ

อบรม Google Sites. ให้บุคลากร รร.ปทุมราชวงศา

โพสต์4 ก.พ. 2559 17:08โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 17:18 ]

นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา มีนโยบายให้ครูและบุคลากรทุกคน มีเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดการอบรม Google sites. ให้กับบุคลากรในคาบที่ 8 ของทุกวันพฤหัสบดี โดยได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15,22,29 ม.ค. และ 4 ก.พ. 2559 โดยมีผู้เข้าอบรมแล้วจำนวน 60 คน
เกียรติบัตร รุ่น 1 , รุ่น 2


งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

โพสต์7 ธ.ค. 2558 19:51โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2558 20:13 ]

7-8 ธันวาคม 2558 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต้น และการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย ใน "งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65" ที่ สนามแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รร.วีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์


DLIT-Google Apps. : โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

โพสต์7 พ.ย. 2558 10:20โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 06:16 ]

                      17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ได้รับเกียรติจาก นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วย Google Apps for Education และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 30 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง
DLIT-Google Apps. : โรงเรียนลือวิทยาคม

โพสต์7 พ.ย. 2558 10:20โดยเจษฎา ศิริโภค

                      7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วย Google Apps for Education ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลือวิทยาคม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนลือวิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 30 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง
DLIT-Google Apps for EDU. : โรงเรียนเสนางคนิคม

โพสต์6 พ.ย. 2558 06:44โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 04:41 โดย Jetsada Siriphok ]

                      6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายสุมิตร  เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วย Google Apps for Education ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสนางคนิคม ตำบลเสนาง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนเสนางคนิคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 50 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

SMSS-SmartSchool : โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

โพสต์15 ต.ค. 2552 08:02โดยเจษฎา ศิริโภค

                      14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายไพจิต  จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 80 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

SMSS-SmartSchool : โรงเรียนดงยางวิทยาคม

โพสต์15 ต.ค. 2552 07:59โดยเจษฎา ศิริโภค

                      2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ตำบลดงยาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดงยางวิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 40 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง


1-9 of 9