DLIT-Google Apps. : โรงเรียนลือวิทยาคม

โพสต์7 พ.ย. 2558 10:20โดยเจษฎา ศิริโภค
                      7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วย Google Apps for Education ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลือวิทยาคม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนลือวิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 30 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง
Comments