SMSS-SmartSchool : โรงเรียนดงยางวิทยาคม

โพสต์15 ต.ค. 2552 07:59โดยเจษฎา ศิริโภค
                      2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ตำบลดงยาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดงยางวิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 40 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง


Comments