SMSS-SmartSchool : โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

โพสต์15 ต.ค. 2552 08:02โดยเจษฎา ศิริโภค
                      14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายไพจิต  จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 80 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง
Comments