DLIT-Google Apps : โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 2558


ตารางการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และ การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา Smart School
วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

เวลา                           กิจกรรม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. Google Site - การออกแบบเมนู และหัวเว็บไซต์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. Google Site - การแก้ไขเทมเพลท และปรับปรุงเนื้อหา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. SMSS การลงทะเบียน,สร้าง User/Password, การเช็คการมาเรียน
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. SMSS การเช็คการเข้าเรียน
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐  น. พิธีปิด
หมายเหตุ 
  1. ตารางการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. เวลาพักรับประทานอาหารว่างคือ 10.15-10.30 และ 14.30-14.45 น.
  3. ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ได้
Comments