DLIT-UBON รร.นารีนุกูล รุ่นที่ 1

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558

ณ ห้องเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี


หมายเหตุ

  1. ตารางการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  2. เวลาพักรับประทานอาหารว่างคือ 10.15-10.30 และ 14.30-14.45 น.

  3. ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ได้


 วันที่ 1 ช่วงที่ 1
วันที่ 1 ช่วงที่ 2
 วันที่ 1 ช่วงที่ 3
  วันที่ 2 ช่วงที่ 1        
  วันที่ 2 ช่วงที่ 2
 วันที่ 2 ช่วงที่ 3

กิจกรรมการเรียรู้


กลุ่มที่ 1 (เลขที่ 1 - 50 )

กิจกรรมที่ 1 Google Docs การสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 Google Slide ทำเนียบรุ่น (1-50)
กิจกรรมที่ 3 Google Sheet แบบรวมคะแนน

กลุ่มที่ 2 (เลขที่ 51 - 100 )
กิจกรรมที่ 1 Google Docs การสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 Google Slide ทำเนียบรุ่น (51-100)
กิจกรรมที่ 3 Google Sheet แบบรวมคะแนน

กลุ่มที่ 3 (เลขที่ 101 - 150 )
กิจกรรมที่ 1 Google Docs การสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 Google Slide ทำเนียบรุ่น (101-150)
กิจกรรมที่ 3 Google Sheet แบบรวมคะแนน

กลุ่ม 1,2,3 (เลขที่ 1 - 150 )
กิจกรรมที่ 4 Google Form ทำแบบทดสอบออนไลน์ แล้วฝึกสร้างฟอร์มอย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ทำเนียบรุ่น 1 (1-50)

ทำเนียบรุ่น 1 (51-100)

ทำเนียบรุ่น 1 (101-150)

Comments