DLIT-Google Apps : โรงเรียนเสนางคนิคม 2558


ตารางการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โรงเรียนเสนางคนิคม

เวลา                           กิจกรรม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. Google Apps for EDU, (G-mail, GoogleDrive, GoogleCalendar )  โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. การทำแบบสอบถาม แบบทดสอบ ออนไลน์ (GoogleForm) โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้วย (GoogleSite)โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้วย (GoogleSite)โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐  น. พิธีปิด

หมายเหตุ 
  1. ตารางการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. เวลาพักรับประทานอาหารว่างคือ 10.15-10.30 และ 14.30-14.45 น.
  3. ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ได้

แบบฟอร์มส่งผลงานเว็บไซต์จาก Google Site

ผลงาน เว็บไซต์ครู จาก Google Site

Comments