แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/1

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 นาย จิรเดช สมาน

2 นาย เฉลิมชนม์ กันภุมิ

3 นาย โชคชนก โสมรักษ์

4 นาย ณัฐพงศ์ โพธิ

5 นาย เตฃภณ จันทร์ดี

6 นาย ธนา อนันตโชติ

7 นาย วรัท สารรัตน์

8 นาย อภิรักษ์ โจระสา

9 นางสาว กัญจนพร ปามุทา

10 นางสาว คติยา ศิรบูรณ์

11 จุฑามาศ บุญทน

12 นางสาว ญาณวิภา ทวีพันธ์

13 นางสาว ทิฆัมพร กะมณี

14 นางสาว ณัฏฐนิช ชาววัง

15 นางสาว ณัฐริกา เสนาชัย

16 นางสาว ธิติมา นนพละ

17 นางสาว ประพิชญา ยอดมงคล

18 นางสาว ปิ่นมนัส ขันบุ

19 นางสาว ปุณยาพร ล้อมทอง

20 นางสาว เปรมสิณี ช่วยคูณ

21 นางสาว พลอยชมพู ถุระพัฒน์

22 นางสาว เพ็ญพิชชา กุมแก้ว

23 นางสาว ยลดา ชนะพาห์

24 นางสาว รัชชฎา จูมศรี

25 นางสาว รัตนวดี ดวงสี

26 นางสาว ศลิษา สิ่งสิน

27 นางสาว ศิรภัสสร คำลอย

28 นางสาว สุนิสา บัวลา

29 นางสาว อินทิราภรณ์ ดวงจันทร์

30 นางสาว วนัชพร ตุระวิภาค

31 นางสาว จันทร์ทิพย์ รัตนศรี

32 นางสาว ชลธิชา ชาญศรี

33 นางสาว พรพิมล จันแรม

34 นางสาว ภาวดี สีสุวงค์

35 นางสาว สุพิชญา แก้วชารี