แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/3

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 นาย กรวิชญ์ โจระสา

2 นาย ภัทรดนัย จันทร์ดี

3 นาย อิศรากร ผาใหญ่

4 นาย ศิริวัฒน์ สอาดรัตน์

5 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุตรศรี

6 นาย ราเชน พิมพารัตน์

7 นาย พรพิพัฒน์ ทองชู

8 นาย โสภณวิชญ์ ชัยดี

9 นาย เอกพงศ์ พุทธรักษา

10 นาย กิตติศักดิ์ แก่นจันทร์

11. นายคฑาวุฒิ รูปแก้ว

12 นาย เสฏฐวุฒิ ทองแลง

13 นาย วิเศษชัยชาญ หาญชัย

14 นาย ทศพร วรรณโสภา

15 นาย ณัฐวุฒิ สู่ขวัญ

16 นางสาว กมลนิตย์ นนพละ

17 นางสาว ฉัตรสุดา มีศรี

18 นางสาว อารีรัตน์ คำมา

19 นางสาว ณัลฐิญา สิงหา

20 นางสาว นิลาวรรณ ยงประเดิม

21 นางสาว ประกายดาว โคนาบาล

22. นางสาวอรอุมา สุวรรณมูล

23 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองแล้ง

24 นางสาว ปวีณา สีแลง

25 นางสาว พัชราภรณ์ ถาพร

26 นางสาว วรรณภา พรมอินทร์

27. นางสาวภัคจิรา โกสัตถา

28 นางสาว มณีรัตน์ ทองคำผุย

29 นางสาว วรรณิดา ไทรคำ

30 นางสาว วิไลวรรณ ทองวรณ์

31 นางสาว ศิวาภรณ์ ยอดหอ

32 นางสาว สไบทิพย์ สาระดำ

33 นางสาว รจนา วงค์ที

34 นางสาว ฐิติมา บุตรโท

35 นางสาว มนัสนันท์ แสงอรุณ