แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/6

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 ธีรเดช พานเงิน

2 อนุวัฒน์ วะยะลุน

3 อำนาจ สำราญสข

4 นันทบุตร สุดจริง

5 อภิวัฒน์ วงศ์บุญ

6 ชินวัตร แจ่มใส

7 พีรดนย์ ทองแก้ว

8 คมกฤต ก้อนคำ

9 ทิวัตถ์ ผาสุข

10 อายุวัฒนะ อรชร

11 ไพสิฐ วงศ์เกียรติเจริญ

12 จุภากร ถาพร

13 พัชรภรณ์ เหล่าไชยวงค์

14 กมลวรรณ พิมสุตะ

15 จันทโรทัย ไชยกาล

16 สุดารัตน์ สุขสัตย์

17 ฐิตารีย์ มุทาพร

18 เกวรินทร์ ชินนะ

19 ชนิตสิรี คนรู้

20 พิศนภา ปาบุตร

21 วรัญญา ยุคะลัง

22 วาสนา ชาดี

23 ศศิภรณ์ ทัดปากน้ำ

24 สุทธิดา พูลภาพ

25 บุษราภา ค้าคำ

26 ดวงมาลา แสนเริง

27 กันต์กนิษฐ์ งามเมืองปัก

28 รุ่งธิวา ภาเชื้อ

29 อินทิรา กู่โบราณ

30 ทิพภาพรรณ คำภูพูล

31 พิมพ์รดา เกตุประสิทธิ์

32 วนิดา ฤาชัย

33 สุทธดา นาแพง

34 อนุตตรีย์ กันภัย

35 วนัชพร อนุมอญ