แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/8

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

  1. อัมรินทร์ สุทธิสา

2 กรรณกรณ์ จันทร์แดง

3 นรเศรษฐ์ บ่อแก้ว

4 ชิตพล ทำนุ

5 ณัฐพงศ์ โขงรัตน์

6 ศุภฤทธิ์ เขียวขำ

7 ราเชนทร์ ไชยมณี

8 นิลาวัลย์ สิงหา

9 ศุภวดี สัญจรดี

10 กุลภา เมฆา

11 นิชาฎา กาเผือกงาม

12 ภิจิรา จิ๋วสละ

13 ลลิตา กิติภาณุสิทธิ์

14 ธิติมา พินิจ

15 ปณัฎฐา วงษ์วาท

16 อาทิตยา คณาดี

17 จันจิรา สีแล็ง

18 พิยดา พิมเสน

19 สุวนันท์ มุทาพร

20 จีรณา บุญมา

21 มณีรัตน์ จันทร์สว่าง

22 จุฑามาศ มีเพียร

23 ปวีณา หงษา

24 สุพัตรา หล้าบุดดา

25 ผุสรัตน์ คุปมาวาณิชย์

26 ศุภาภรณ์ บำเพ็ญ