แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/8

ภาคเรียนที่ 1 / 2565

1 นาย นายธนวัฒน์ ตับกลาง

2 นาย วรากร หล่าหนูเหม่า

3 นาย นาย ศิริศิษฏ์ เคียงวงค์

4 นาย พิชัยภูษิต ค่าแพง

5 นาย ภาสกร สุทาศิริ

6 นาย กนกพล ทองแล้ง

7 นาย คมเดช พูลภาพ

8 นาย อภิรักษ์ ถานันดร

9 นาย ศิขริน วงศ์วิจิตร

10 นาย วัชรากร พวงน้อย

11 นาย จักรพรรร ศรียอด

12 นาย ชุติวัต ยืนยง

13 นาย อภิชิต นามผล

14 นาย อภิวัฒน์ ทาทอง

15 นางสาว จิตรลดา รุ่งบรรเทา

16 นางสาว นางสาวชินรัตน์ ศรีจันทร์

17 นางสาว ณัฏฐกมล นวลตา

18 นางสาว จิรัชยา ก้อนสิน

19 นางสาว พรพิมล เหนือคูเมือง

20 นางสาว สุภาวิณี ส่งศรี

21 นางสาว พรสวรรค์ เสือสา

22 นางสาว สุพัฒตรา สาระดำ

23 นางสาว วาสนา บุญศรี

24 นางสาว ทิพปภา ทองวรรณ์

25 นางสาว เนตรณพัฒน์ ลัดดา

26 นางสาว อริสรา คุ้มศักดิ์

27 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนโท

28 นางสาว ศศิธร แวววงค์

29 นางสาว น.ส.สุชาวลี ภูสุวรรณ์

30 นางสาว กรกต ชื่นบาล

31 นางสาว กานดา แก้วเกษ

32 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ไชยโท

33 นางสาว นางสาวธัญสิริ กงใจ

34 นางสาว มณฑกานต์ ปราณ๊วงศ์

35 นางสาว น.สศิริรัตน์ เหลาเคน

36 นางสาว กุลธิดา มูลมีรัตน์

37 นางสาว จิราภา พันธ์จูม