แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/9

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 นาย ธนาธิป บัวนาค

2 นาย ทิพย์ปกรณ์ ขันบุ

3 นางสาว วิชุดา ผลทวี

4 นางสาว ศรัญญา อุทิตสาร

5 นางสาว กนกกาญจน์ สระทอง

6 นางสาว กนกอร ทองเกลี้ยง

7 นางสาว กมล โสมรักษ์

8 นางสาว ชินรัตน์ วิลาพล

9 นางสาว โชติรัตน์ วรบุตร

10 นางสาว ณัฐกฤตา อุุ่นอ่อน

11 นางสาว ต้องใจ หาญปรี

12 นางสาว พรรณนรินทร์ นามแสน

13 นางสาว มันทนา จำปาเรือง

14 นางสาว ยุพารัตน์ นารักษ์

15 นางสาว วรรณวิสา ดีขุนทด

16 นางสาว ศิรินดา แต้มทา

17 นางสาว สุมิตตา สาโสม

18 นางสาว เกวลิน สายแวว

19 นางสาว นางสาวชลดา ประขวัญครบุรี

20 นางสาว ทิฆัมพร ดีไว

21 นางสาว ภัคจิรา รุ่งเรือง