แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/2

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1.นาย ณัฐพงษ์ ยอดแก้ว

2 นาย ตะวัน สังครักษ์

3 นาย รัชชานนท์ ละชั่ว

4 นางสาว ณัฐชญา อินลี

5 นางสาว ณัฐริกา ศรีด้วง

6 นางสาว ดารารัตน์ พิศิลป์

7 นางสาว ธิดารัตน์ มลสิน

8 นางสาว นันทกร ทองทัพ

9 นางสาว พรกนก จิตรีเนื่อง

10 นางสาว พรรณวิภา อดทน

11 นางสาว เพาพะงา กาทอง

12 นางสาว เพียงขวัญ พิมเสน

13 นางสาว รุจิรดา อุปมัย

14 นางสาว วรัญญา ทองทับ

15 นางสาว ศศิวิมล ก้งซุย

16 นางสาว สิริวรรณ สิงห์นาค

17 นางสาว อัญชลีกร ต้นโพธิ์

18 นางสาว มาลีวรรณ อินต๊ะมอย

19 นางสาว ประภาพร สายพฤกษ์

20 นางสาว สุภาวิดา แสนเริง

21 นางสาว ธนัญญา พาชื่่่่น

22 นางสาว เสาวรส ภาคน้อย

23 นางสาว ธัญญลักษณ์ สาริกา

24 นางสาว สุวิษา บุญเหลือ

25 นางสาว จตุพร กาลปลูก

26 นางสาว ญานิกา คำศิลา

27 นางสาว ธิดารัตน์ จำปาเทศ

28 นางสาว ปณัดดา เรืองสวัสดิ์

29 นางสาว มุกดามาศ คำภา

30 นางสาว รัชนี ศรีอ้วน

31 นางสาว อาศิรดา พรมลี

32 นางสาว กนกพร เตยตะคุ

33 นางสาว เดือนเพ็ญ พลเทพ

34 นางสาว สุภาวดี พรมเคน