แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/7 

ภาคเรียนที่ 2 / 2565

1 นาย นาย ดำริ สีบัวลา

2 นาย พุฒิพงษ์ สีทาเลิศ

3 นาย นาย กฤษฎา ไชยรักษ์

4 นาย สีริโชติ บุบผาวงค์

5 นาย ภานุวัฒน์ หวลศาลา

6 นาย ปรินทร จารุจิตร

7 นาย ภูวดล หงษา

8 นาย วัชรชัย ปรุโปร่ง

9 นาย ปัณณธร ชมภูจันทร์

10 นาย พันทกานต์ ชัยยนตื

11 นาย นันทพงศ์ สังฆะวัตร์

12 นาย นาย ปรีชา ทัดหล่อ

13 นาย วรวุฒิ ทาทอง

14 นาย เจษฎา จูมสิมมา

15 นางสาว ณัฐนันท์ เฮียงล่า

17 นางสาว ปนัดดา ป้อมหิน

18 นางสาว เปมิกา จันทา

19นางสาว วิจิตตรา สีบัวลา

20 นางสาว ฐิตาพร ทันเที่ยง

21 นางสาว ณัฏฐิติกา กาลจักร

22 นางสาว วรรณธิชา สู่สุข

23.นางสาว ศยามล โคตรวงษา

24.นางสาว จุฑามาส สมมุด

25 นางสาว ปริมฤดี จันทวี

26 นางสาว รัตติยา อุภัยศรี

27 นางสาว อริสรา บุตตะโคตร

28 นางสาว นฤมล แสงสว่าง

29 นางสาว พิมพ์อนงค์ บือทอง

30 นางสาว พชรธิดา กำกอบ

31 นางสาว สุมิตรา สุภาพ

32 นางสาว ภัชราภา บุญชิต

33 นางสาวศิริรัตน์ แสงไส

34 นางสาว ปาริชาติ ธนะจินดา

35 นางสาว บัณฑิตา หมุนสิงห์

36 นางสาว รุ่งจิรา สวัสดิ์พูน

37 นางสาว ละมัย คณานัน

38 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญยืน