แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/1 

ภาคเรียนที่ 2 / 2565

1 นาย กรภัทร์ สายเจียง

2 นาย ชวิน ชาสุรีย์

3 นาย ณภัทร รักไทย

4 นาย ธนโชติ บุญศรี

5 นาย โธรัยห์ ศรีสวัสดิ์

6. นาย พงศานุวัฒน์ สีหาขันธ์

7 นาย พลธนวัฒน์ วุฒิฉันท์

8 นาย วิชญ์พล นนท์ศิริ

9 นาย วิชญ์ภาส นนท์ศิริ

10 นาย วีรภัทร แต้มทา

11 นาย เสฏฐวุฒิ เกื้อทาน

12 นาย เอกราช ทองกล่ำ

13 นาย วีรภัทร การะภักดี

14 นางสาว กัญญาณัฐ สังฆมณี

15 นางสาว กิตติยาพร ลำทอง

16 นางสาว จืตรลดา สุริยะคำวงษ์

17 นางสาว จิรัชญา ทีฆายุโก

18 นางสาว ชิดชนก โสมรักษ์

19 นางสาว ณัฐพร เรืองดี

20 นางสาว ณัฐริณี สำราญสุข

21 นางสาว ปกิตตา หมุนสิงห์

22 นางสาว ประนัดดา สัตย์ธรรม

23 นางสาว พรพิรุณ แก้วสิงห์

24 นางสาว เพ็ญพิชชา ปุรินันท์

25 นางสาว ภัททิยา อุทธา

26 นางสาว มัลลิกา สารคะณา

27 นางสาว ศศิประภา นักเทศน์

28 นางสาว ศิรภัสสร ลาภสาร

29 นางสาว อรัญญา บ่อแก้ว

30 นางสาว อารีรัตน์ สุระมุล

31 นางสาว วรนุช อนุดำ

32 นางสาว สุภัสสรา มุทาพร

33 นางสาว กุลธิดา​ รักเทพ

34 นางสาว ศศิธร​ วิลัยรัตน์

35 นางสาว อารียา สิงห์เชื้อ