แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/2 

ภาคเรียนที่ 1 / 2565

1 นาย จักรพงศ์ แว่นแคว้น

2 นาย เจษฎา  นาบ้าน

3 นาย นายกรกฏ พรมทอง

4 นาย อนุวัฒน์ แสนประเสริฐ

5 นาย จิรเมธ เกียดนอก

6 นายกฤษณาภรณ์ แก้วกนก

7 นาย พงศกร เตยตะคุ

8 นาย เอกอนันต์ มาพงษ์

9 นางสาว ปพิชญา เสียงหวาน

10 นางสาว คณิศร ทองห่อ

11 นางสาว พิมสุพา รักไทย

12 นางสาว วิชญาพร ป้อมหิน

13 นางสาว สุจิตรา เเก้วมาลา

14 นางสาว เอมนิการน์ เจริญ

15 นางสาว กนกวรรณ สีแล็ง

16 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์เเรม

17 นางสาว ภานุชนาถ ศรีสุนนท์

18 นางสาว ศุภิชญา ทุ่งเย็น

19 นางสาว ศุภรัตน์ สุดสูง

20 นางสาว หยกผกา มัทนัง

21 นางสาว ชาลิสา ศิระขวา

22 นางสาว ภัทรลดา วงษ์ศรี

23 นางสาว วรพิชชา ตระทอง

24 นางสาว ณัฐนิชา บุตตะคาม

25 นางสาว บุษยา วันทาพงศ์

26 นางสาว สุทธิดา ธรรมรักษ์

27 นางสาว กฤติยากรณ์ ตันเลิศ

28 นางสาว ชลธิดา กองหาโคตร

29 นางสาว หฤทัย มิตรสุภาพ

30 นางสาว ขวัญชนก วงษ์ธรรม

31 นางสาว ปทิตตา ทองใบ

32 นางสาว อรพรรณ พรมผัน

33 นางสาว กมลรัตน์ สุดเต้

34 นางสาว นางสาวทิพเกสร ปัตถานัง

35 นางสาว ธัญจิรา บุตรสมศรี

36 นางสาว สราสิณี อินทรเสมา

37 นางสาว ปรัชญา บัวลา

38 นางสาว พิมลพัฒน์ สังฆวัตร

39 นางสาว เอวิตรา จักรหล้า