แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/4

ภาคเรียนที่ 2 / 2565

2 นาย เจษฎากร ใหญ่ปราม

3 นาย ณัฐอนันต์ ใจดี

4. นายชนกานต์  กมุทรัตน์

5 นาย อัครเดช เกตุคง

6 นาย เมธังกร สีทากุล

7 นาย รามิล บ้านสระ

8 นาย วัฒนา ปัญญาดี

9 นาย นัฐวุฒิ วรรณทาป

10 นาย วิทยา มาพงษ์

11 นาย ผดุงเกียรติ สรีสว่าง

12. นายรัตนกร  บุญวงศ์

13 นาย อภิชาติ บัวโรย

14 นาย ณฐกร ทนามศรี

15.

16 นางสาว สุพัสตรา บุตรศรี

17 นางสาว ชนาภัทร กองแก้ว

18 นางสาว ศศิภา พิมเสน

19 นางสาว อชิรญา บุญเกื้อ

20 นางสาว เกษมสุข คงยิ่ง

21 นางสาว พิชชา หาวงค์

22 นางสาว จันจิรา​ สอนพงษ์​

23 นางสาว นฐิฏิญา ป้อมหิน

24 นางสาว นิภา สีเขียว

25 นางสาว ปทิตตา มนตรีโชค

26 นางสาว ศิริวรรณ เหล่าหล้า

27 นางสาว นันทนิษฏ์ แสงส่อง

28 นางสาว พิราวรรณ กันเวช

29 นางสาว แพรวา ศรีทอง

30 นางสาว เบญจวรรณ รื่นเริง

31 นางสาวสุวนันท์ สว่างเนตร

32 นางสาว เกศรา รุจิตร์

33 นางสาว ปิยะดา โคตรสมบัติ

34 นางสาว พัชรีพร สวัสดี

35. นางสาว สุทธิดา บาลุน

36 นางสาว เบญจมาภรณ์ บัวนาค

37 นางสาว ศุภกานต์ จันทรบาล

38 นางสาว อรอุมา ภคุระ