แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/5 

ภาคเรียนที่ 2 / 2565

1 นาย สุรสิทธิ์ ดงทอง

2 นาย ภาคภูมิ ทองทัพ

3 นาย พัสกร ฉิมกรด

4 นาย นันธาภิวัฒน์ ขันบุ

6 นาย นันทพงษ์ ตงธิ

7 นาย ศระวิน สุริยันต์

8 นาย นาย ณัฐพงศ์ พลงาม

9 นาย นาย ธีรภัทร พูลเพิ่ม

10 นาย รัฐภาค เทือกทา

11 นาย ภาณุพงศ์ คำเงิน

12 นาย พลธกร อักษรพิมพ์

13 นาย อิทธฺกร สาแสง

14 นาย เอกสิทธิ์ จันทร์เพ็ง

15 นางสาว สุพิชญา ภูทัศน์

16 นางสาว จีรวรรณ กาญจนวุฒิโสภณ

17 นางสาว อริสา ทองห่อ

18 นางสาว ศิริรัตน์ จงเทพ

19 นางสาว กนกพร ประทุมมาศ

20 นางสาว ธิติยา สอนพงษ์

21 นางสาว น.ส. จรรญา ศรีสุวงศ์

22 นางสาว นพรัตน์ คุณแรง

23 นางสาว ปริณดา กัลยาวงค์

24 นางสาว ปัทมพร ยอดวงศ์

25 นางสาว สุภิญญา สุโพธิ์

26 นางสาว อริสา หงษา

27 นางสาว ยุวนันท์ สุขเสริม

28 นางสาว อุไรวรรณ  แดงชาติ

29 นางสาว ธัญพิชชา เเต้มทา

30 นางสาว นัทชา มณีเขียว

31 นางสาว ไผ่ทอง ราชสุด

32 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองห่อ

33 นางสาว ทักษ์ชุติภา ทิพไสยาท

34 นางสาว วรรณภา สุดสูง

36 นางสาว วันวิสา หลักบุญ

37 นางสาว อนัญญา ผันผ่อน

37 นางสาว สุภานัน หลักทอง