แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/6 

ภาคเรียนที่ 2 / 2565

1 นาย กิตติพงศ์ ชัยกิจ

2 นาย จักรพันธ์ แว่นแคว้น

3 นาย ศิวนาถ ญาติเจริญ

4 นาย คิมหันต์ สีแล็ง

5 นาย ชลนที หอมสงศ์

6 นาย โชติพัฒน์ กระพันธ์

7 นาย ปรัชนันท์ อิ่มเอี่ยม

8 นาย ปิยพนธ์ เทียมทัด

9 นาย ภัทรธร พวงทวี

10 นาย ณรงค์ จันทร์หอม

11 นาย สุมธ มเสน

12 นาย จิรวัฒน์ แสนโท

13 นาย นัฐวัฒน์ ขันแก้ว

14 นาย สุริยา จำปาโท

15 นางสาว ลักคณา คำพิลา

16 นางสาว วราภรณ์ จันทะคุณ

17 นางสาว ชาลิสา บุญโท

18.นางสาว ปรียารัตน์ รุ่งเรือง

19 นางสาว ปัญญาการ ภาแสน

20 นางสาว พัชราภรณ์ ไฉนงุ้น

21 นางสาว สัณห์สินี ศรชัย

22 นางสาว นีรชา ศรีจันทร์

23

24 นางสาว วิชุดา อัปกาญจน์

25 นางสาว กัญญานี ยุบลศิริ

26.นางสาว ปราง ภาคแก้ว

27 นางสาว พิมพกานต์ โล่ห์คำ

28 นางสาว ณัฐณิชา อุประ

29 นางสาว เมธิกา ชัยแก้ว

30 นางสาว พลอยชมพู ปัญญาวร

31 นางสาว เกษรา โถทอง

32 นางสาว เจนจิรา หาญจิตร

33 นางสาว ศิริลักษณ์ เกียงคำ

34 นางสาว กมลภทร์ นอลา

35 นางสาว จิราวรรณ ประพรม

36.นางสาว ทิพย์ติยา อินออง

37 นางสาว กนกวรรณ ปัดตังทานัง