แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/4

ภาคเรียนที่ 2 / 2564

1 นาย ณัชนนต์ หอมจำปา

2 นาย เจตนิพัทธ์ มะณีสาย

3 นาย เจษฎา แสนปาง

4 อานุภาพ โทบุตร

5 นาย ชุติวัต ทำนุ

นายกรรณกรณ์ จันทร์แดง

6 วีรภาพ นันทะพันธ์

7 นาย ธีรภัทร แก้วสอาด

8 บุรินทร์ ใหญ่ปราม

9 กิตติภพ มั่งสิน

10 นาย พงษ์ศักดิ์ บุบผาวงศ์

11 นาย รพีภัทร บุญสิงห์

12 นาย ณัฐภัทร บัวบาน

13 นายนันทวุฒิ แสนโท

14 นางสาว กนกวรรณ บรรจง

15 นางสาว เดือนตะวัน ตุระวิภาค

16 นางสาว สลิลทิพย์ ศิริบูรณ์

17 นางสาว สุมิตตา ไชยทองศรี

18 นางสาว วิชุดา คำยอด

19 นางสาวสุรัชญา มิตรชอบ

20 นางสาว ณัฐพร สุวรรณกูล

21 นางสาว วนันลักษณ์ สิทธิธรรม

22 นางสาว สกุลรัตน์ สำเภา

23 นางสาว ธนัชชา พาชื่น

24 นางสาว ธนวรรณ จันทร์ภิรมย์

25 นางสาว ศุภาวรรณ โทบุตร

26. นางสาว นพรัตน์ หงษ์คำ

27 นางสาว ภัทธ์ธีรา โทบุตร

28 นางสาวศรันยภร ปันทะ

29 นางสาว ศศินันท์ เชื้อสิงห์

30 นางสาว ปวีณา กลางกาญจน์

31 นางสาว อนันต์ นันตวัน

32 นางสาว กฤติยา ค่าแพง

33 นางสาว จิรนันท์ เกี้ยงแสนเมือง

34 นางสาว จิราวรรณ เรืองโสม

35 นางสาว วรัญญา มัฐผา

36 วรัลยา พบอาชา