แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/5

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 เขมทัต มะลิมุทวี

2 นาย ธนัช ไชยสัตย์

3 นาย วุฒิชัย ต้นโพธิ์

4 นาย ศุภวิชญ์ บุญวงศ์

5 นาย เฉลิมพงศ์ ร่มเย็น

6 นาย วรโฃติ ฃมภูเพฃร

7 นาย ทวีรัตน์ ปัตถาลี

8 รัตนศักดิ์ ปัญญาวร

9 ภาคิน อินลี

10 ณัฐพล เอกศรี

11 กฤษณะ ชาหลักคำ

12 พันธกิจ ขันตี

13 พงษ์ศักดิ์ อินลี

14 ณัฐฐินันท์ ผานิตย์

15 ธันยพร ญาติเจริญ

16 เบญจวรรณ จันทร์ดวงศรี

17 นุชจิรา อุ่นอก

18 มนรดา ศรีสุวงค์

19 สุจิตรา มหิศยา

20 จิลภัทร ภาคี

21 ฐิติรัตน์ ทองห่อ

22 ศิริวรรณ อุไรสาย

23 ชนิสรา คนรู้

24 ปานชนก ฟองน้อย

25 เอมวรา มูลแก้ว

26 ชุติกาญจน์ คู่แก้ว

27 ฟ้าใส วีระพันธ์

28 อภิญญา ชิณโคตรพงษ์

29 อุสมาพร พรมโคตร

30 จุฑาทิพย์ วรรณโสภา

31 ชุติมา สมคะเนย์

32 ธันยาพร อัปกาญจน์

33 ภัคจิรา ยาทอง

34 ปรียาภรณ์ ทาตา

35 วราพร บำเพ็ญ

36 นาย อัมรินทร์ สุทธิสา