แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/7

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 พงษ์เทพ แก้วโท

2 ภีรพัทร รักชาติ

3 อรรถวิทญ์ หล่าจันดี

4 นิธิกร รื่นเริง

5 กันตินันท์ ชาวเมืองโขง

6 ชาติน ลี

7 ธนาวกร ยิ้มจันทร์

8 เจษฎาภรณ์ มีทอง

9 นฤเบศ เรืองแสน

10 พรพิทักษ์ บุญยอด

11 เทพประทาน ทองน้อย

12.นางสาว พัชราพร อินลี

13 กนต์รพี ทองทัพ

14 ชัญญานุช แช่มวิลัย

15 ศศิดาภรณ์ บัวเตย

17 พัชราพร อินลี

18 ศศิดากานต์ บัวเตย

19 กฤษณา อุ่นวงค์

20 ฑิฆัมพร สวัสดิ์วร

21 หงษ์นภา ปัญญาพันธ์

22 กมลชนก พัดทรัพย์

23 สุพิชยดา ยิบไธสง

24 เสาวนีย์ ชัยแก้ว

25 จุฬาลักษณ์ ชารีหอม

26 ตวงพร อัปกาญจน์

27 ทยิดา ไชยคำ

28 ทยุตา ประทุมเขต

29 นภัสรา บุญโสม

30 นฤมล สิงหา

31 ศศิวิมล ถุระพัฒน์

32 ปาริชาติ สมขาว

33 เขมจิรา กาเผือก

34 ศศิกานต์ ทองพรม

35 รัตนาภรณ์ นันทะใส

36 นางสาว จีรณา บุญมา

37. นางสาว สุพัตรา หล้าบุดดา