แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/8

ภาคเรียนที่ 1 / 2564

1 นรเศรษฐ์ บ่อแก้ว

4 ชิตพล ทำนุ

5 ณัฐพงศ์ โขงรัตน์

6 ศุภฤทธิ์ เขียวขำ

7 ราเชนทร์ ไชยมณี

8 นิลาวัลย์ สิงหา

9 ศุภวดี สัญจรดี

10 กุลภา เมฆา

11 นิชาฎา กาเผือกงาม

12 ภิจิรา จิ๋วสละ

13 ลลิตา กิติภาณุสิทธิ์

14 ธิติมา พินิจ

15 ปณัฎฐา วงษ์วาท

16 อาทิตยา คณาดี

17 จันจิรา สีแล็ง

18 พิยดา พิมเสน

19 สุวนันท์ มุทาพร

21 มณีรัตน์ จันทร์สว่าง

23 ปวีณา หงษา

25 ผุสรัตน์ คุปมาวาณิชย์

26 ศุภาภรณ์ บำเพ็ญ