ครูผู้สอน

เจษฎา  ศิริโภค

ภูมิลำเนา  : อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

การศึกษา  :

พ.ศ. 2540  ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ. 2545  บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2557   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

การทำงาน  :

พ.ศ. 2545 - 2548 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  สพม.29

ความสามารถ  :

- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

- เขียนโปรแกรม 

- สร้าง/ออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์

- ออกแบบกราฟิก บันทึกเสียง ตัดต่อวิดีโอ

ติดต่อ  :   

fb.com/krujet , LineID : jetpatum

email : krujet@patum.ac.th