วิทยาการคำนวณ ม.5

ข้อมูลมีคุณค่า

การเก็บรวบรวม และสำรวจข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสารด้วยข้อมูล