วิทยาการคำนวณ ม.6

การแบ่งปันข้อมูล

ปัญญาประดิษฐ์

  1. ปัญญาประดิษฐ์

  2. การประมวลผลแบบคลาวด์

  3. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (iOT)

  4. เทคโนโลยีเสมือน

[ PDF , PPT ]

  1. แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ

แนวคิด 5 ประการของปัญญาประดิษฐ์

ตรรกะพารวย

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 1

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2

สอน AI 1

สอน AI 2

  • แบบทดสอบก่อนเรียน

  • แบบทดสอบหลังเรียน

พลเมืองดิจิตอล

อาชีพยุคดิจิตอล