วิทยาการคำนวณ ม.6

การแบ่งปันข้อมูล

ปัญญาประดิษฐ์

 1. ปัญญาประดิษฐ์

 2. การประมวลผลแบบคลาวด์

 3. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (iOT)

 4. เทคโนโลยีเสมือน

[ PDF , PPT ]

 1. แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ

แนวคิด 5 ประการของปัญญาประดิษฐ์

ตรรกะพารวย

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 1

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2

สอน AI 1

สอน AI 2

 • แบบทดสอบก่อนเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน

พลเมืองดิจิตอล

เส้นทางพลเมืองดิจิทัล


 • แบบทดสอบก่อนเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน

อาชีพยุคดิจิตอล

อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออาชีพ


 • แบบทดสอบก่อนเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน