แฟ้มสะสมงานนักเรียน

1.     นายกฤตนัย ปัญญามูล

2 นายชาญเดช วิเศษวงษา

3 นายปัญญาวุฒิ โคตรมงคุณ

4 นายภัครัศมี บุตตะ

5 นายวรเดช ญาติเจริญ

6 นายศุภวิชญ์ บุญคุณ

7 นายอุดมศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์

8 นายชินวัตร อนุรักษ์

9 นายภูมิรพี วงษ์ศรี

10 นายนัทธพงศ์ สายตา

11 นางสาวจามจุรี ป้อมหิน

12 นางสาวณัฐพร พึ่งหนู

13 นางสาวณัฐวรา หมุนคำ

14 นางสาวณัฐศนันท์ โพธารินทร์

15 นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสดิ์

16 นางสาวธิดาพร กันธิยะวงค์

17 นางสาวบรรฑิตา พรมเสนา

18 นางสาวปฐมาภรณ์ พรมกสิกร

19 นางสาวพัชราภรณ์ สีทอง

20 นางสาวพัณณิตา กุลสิงห์

21 นางสาวพิชยา ดาลัย

22 นางสาวภานุชนาถ โพธิ์อ่อน

23 นางสาวศศินา สีวะจูม

24 นางสาวศิริลักษณ์ กาลปลูก

25 นางสาวสุชานาถ ลาภสาร

26 นางสาวสุรางค์ทิพย์ เชาว์เฉียบ

27 นางสาวสุวนันท์ พึ่งหนู

28 นางสาวอนุตราพร ดอกไม้

29 นางสาวอรณิชา พาเชื้อ

30 นางสาวอังศุธร กงใจ

31 นางสาวจิรัชชาดา กลิ่นดอกไม้

32 นางสาวปัทมวรรณ มุทาพร

33 นางสาวปานไพลิน แก้วโวหาร

34 นางสาวลลิตา ดวงมณีย์