แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/1

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1 นาย ขจรยศ ทองแก้ว

2 นาย จิรศักดิ์ วงศ์คำ

3 นาย ชยชล ตระการกสิกิจ

4 นาย ธนณัฐ ทุมภู

5 นาย ธนาคาร กงใจ

6 นาย ธีรัตม์ บุญมาก

7.นายนวพล บุตรโท

8 นาย พีรวิชญ์ หลงวารี

9 นาย มุทาชาติ มุทา

10 นาย วชิรวิทย์ อัปกาญจน์

11 นาย วชิระ บุญทน

12 นาย วรโชติ อินลี

13 นาย ศุภชัย ดาลัย

14 นาย ธีรพงศ์ กาทอง

15 นายกัณฑ์อเนก พิมสุตะ

16 นางสาว กนกพิชญ์ เนาวะพันธ์

17 นางสาว กมลรัตน์ บุญจอง

18 นางสาว กฤตยา ต้นงอ

19 นางสาว ศศิรดา ปรากฎ

20. นางสาว ณฐพร  ลูกไทย

21 นางสาว ณภัทร ศรีราฤทธิ์

22 นางสาว นิลวรรณ​ โสภา​บุญ​

23 นางสาว ปภาวรินทร์ สู่ขวัญ

24 นางสาว พรรณวษา แก้วปานกัน

25 นางสาว พัชรภรณ์ ปามุทา

26 นางสาว พัชรินทร์ ลอยลม

27 นางสาว ภัทราวดี บำเพ็ญ

28 นางสาว สุกัญญา พิมพกัณฑ์

29 นางสาว สุธาวี แสนสวาท

30 นางสาว อมรศรี  บ่อแก้ว

31 นางสาว ธัญลักษณ์ บัวลา

32 นางสาว พลอยณภัทร บุญสิงห์

33 นางสาว เกตน์นิภา วงษ์อาจ

34 นางสาว กุลจิรา ไตตะลา

35 นางสาว ชนิสรา คำสิม