แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/9

ภาคเรียนที่ 1 / 2567

1 นาย ฉันทชา พึ่งภพ

2 นาย กษิดิศ วิชัยศรี

3 นาย คณาธิป ตรีราช

4 นาย ธนกฤต จันทร์สุวรรณ

5 นาย พงศกร รักเทพ

6 นาย วิทยานนท์ แก่นโสม

7 นาย วีรภัทร ประเสริฐ

8 นาย บรรพต ลาดโพธ์

9 นาย ศุภณัฐ คุณธานี

10 นางสาว รัตน์ศิรินทร์ สระทอง

11 นางสาว อารยา สายคำ

12 นางสาว กนกอร โคตรมงคุณ

13 นางสาว จิตรกัญญา วัฒนาถาวรเจริญ

14 นางสาว ชญาน์นันท์ อุ่นอ่อน

15 นางสาว ชนัญชิดา ประจัญ

16 นางสาว ญดาพร บูญมางำ บุญมางำ

17 นางสาว ณิชนันทน์ พละสิงห์

18 นางสาว ธนพร หล้าคำ

19 นางสาว นันฐ์ธิยา กาเผือก

20 นางสาว ปาลิตา เสียงหวาน

21 นางสาว พรนภัส หนูนัง

22 นางสาว เพ็ชรลัดดา จำปาดะ

23 นางสาว วนิดา ว่องทะเล

24 นางสาว ศิรินเรศ ทองต้น

25 นางสาว เสาวลักษณ์ รุ่งเรือง

26 นางสาว อัญมณี รอบโลก รอบโลก

27 นางสาว อารีญา เชาวะนะ

28 นางสาว ชมพูนุท สร้อยแสง

29 นางสาว ณัฏฐ์ชยา เชียงเครือ

30 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไหวดี

31 นางสาว อารียา พิมสุตะ