แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/2 

ภาคเรียนที่ 1 / 2566

1 นาย ธนากร วงศาโรจน์

2 นาย ธณชัย ไขแสง

3 นาย ธีรยุทธ สีวะจูม

4 นาย กฤษณพงศ์ วงวาน

5 นาย วัชรายุทธ รื่นเริง

6 นาย จักรินทร์ ศรแสง

7 นาย อัจฉกร สารราษฎร์

8 นาย คมกฤต อินทร์อ่อน

9 นาย นัฐพล สุดโยธา

10 นาย พิพัฒน์พงศ์ ประวันนัง

11 นาย สิทธิพร  งามจิตร

12 นางสาว ทัศนาวลัย ก้อนคำ

13 นางสาว ธนัชพร บุญศิริ

14 นางสาว นันทรัตน์ ศาลาจันทร์

15 นางสาว บุษราภรณ์ เสนาคำ

16 นางสาว พิมพ์พิมล ใบขุนทด

17 นางสาว เพชรลดา นาคพันธ์

18 นางสาว ศิรภัสสร ประเสริฐสิน

19 นางสาว ศิริมล ใจใส

20 นางสาว อภิชญา พันเอ็ด

21. นางสาว อรอุมา ศรีชาติ

22. นางสาว ญาณิศา แสนจันทร์

23 นางสาว กัญญานี เข็มเพชร

24 นางสาว ธนพร จันทรพรหม

25 นางสาว นภัสชนก กาเผือกงาม

26 นางสาว จิราพร กู่โบราณ

27 นางสาว ชมพูนุช สาระดำ

28 นางสาว ฐิตาพร ภาแสน

29 นางสาว ณัชชา เจริญจิตร

30 นางสาว พิมพ์ชนก แพงโคตร

31 นางสาว ภัณฑิรา สีแดงชาติ

32 นางสาว นิลดาพร คูณหูต

33 นางสาว ภัทรวดี พุทธรักษา

34 นางสาว จิราพร พูลเพิ่ม

35 นางสาว กันติชา แก้วกนก

36 นางสาว ณัฏฐธิดา รุ่งเรือง

37 นางสาว ศิริภัสสร ศรีจันทร์

38 นางสาว สุภัสสรา ขุนพานิช

39 นางสาว กุลธิดา บุญสิงห์