แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/5 

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1. นาย สุพิชชา ปลดเปลื้อง

2. นาย ณรงค์สิทธิ์ หาญกล้า

3. นาย ธิติพัทธ์ อินลี

4 นาย อติชาติ คำแพง

5 นาย ชิติพัทธ์ จันทร์แรม

6 นาย พิษณุ สุพรรณฝ่าย

7 นาย นภัสกร สอนศิษย์

8 นาย อชิรวิทย์ อัจฉฤกษ์

9 นาย จิตตินัย ศรีบุญ

10 นาย วีรยุทธ เสริมสุขเมฆ

11 นาย ก้องภพ นามทะไชย

12 นาย ณัฐสิทธิ์ ดวงสุดา

13 นาย หัสพงษ์ บัวบาล

14 นาย ไกรวิชญ์ สาโสม

15. ทัตพงศ์ พาหา - ออก

16 นาย ธนโชติ นอลา

17 นาย พันธ์วริศ สำเภา

18 นางสาว นัชดาภา กาวินจ๊ะ

19 นางสาว นันทกานต์ วงค์โคกสูง

20 นางสาว สุภาวิตา แพงดี

21 นางสาว จันทับปภา โสดามรรค

22 นางสาว รัญชิดา ไชยโกฏิ

23 นางสาว ศตพร หงษา

24 นางสาว อนัญญา ละม้ายนิล

25 นางสาว ปาณิสรา สุเววงค์

26 นางสาว วิลาวรรณ เทพพันธา

27 นางสาว อภิญญา ไทรคำ

28 นางสาว กชวรรณ สาระสี

29 นางสาว จันทกานต์ วงค์คำ

30 นางสาว อทิตยา ดอกไม้

31 นางสาว กิตติชัญญา โศกสัน

32 นางสาว วรรณิษา สุทธิศรี

33 นางสาว กมลทิพย์ อกอุ่น

34 นางสาว ญาณิกา กาณารักษ์

35 นางสาว สุจิรา จิตรีศิลป์

36 นางสาว วัชราพร ตัวงาม

37 นางสาว กรรณิกา ลาเลิศ

38 นางสาว สุกัญญา ประสารศรี

39 นางสาว สุธัญญา ตนสุขขา

40 นางสาว ไอรดา ตรุณพิณ