แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/7 

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1 นาย ชวัลชัย อาจวิเชียร

2 นาย เจษฎา สารคะณา

3 นาย บัญญวัต วิรุฬกิจ

4 นาย พาทิศ สนธิธรรม

5 นาย ทักษ์ดนัย ทองแสน

6 นาย วีรภัทร พูลเพิ่ม

7 นาย ชานน ศรีทิม

8 นาย ประสิทธิ์ กองแก้ว

9 นาย พัชรพล บุญทุม

10 นาย สุชัญญา ไชยคำ

11 นาย พีระวัฒน์ บุตรงาม

12 นาย พงษ์พิพัฒน์ รุมสันเทียะ

13 นาย สรวิศ วิชาชาติ

14 นาย พัชรพงษ์ โพธารินทร์

15 นาย กิตตินนท์ แผ่นทอง

16.นาย ศรัญธร ปรือทอง

17 นาย นันทวุฒิ ทองคำผุย

18 นางสาว สุธิดา เขียวขัน

19. นางสาว ชมพูนุช ปรินเเคน

20. นางสาว อัญชลีพร โอชา

21 นางสาว วรนันท์ วงศ์วิจิตร

22 นางสาว อัมพิกา เสือสา

23. ชลิตา ชัยสาร - ออก

24 นางสาว จีรภา อินลี

25 นางสาว น้ำเพชร ธนูทอง

26 นางสาว พิภาพร ราชสีห์ - ออก

27 นางสาว ทิพานันท์ บ่อแก้ว

28 นางสาว หงส์หยก อำลา

29. นางสาว ญนันทนิญา สีหาปัญญา

30 นางสาว มะลิจันทร์ ตุระวิภาค

31 นางสาว ศลิษา  อยู่เย็น

32 นางสาว กิตติยา คำแพง

33 นางสาว ขวัญจิรา เจริญรัตน์

34 นางสาว จณิชตา งามขำ

35 นางสาว ปริญสิริ วรรณทวี

36 นางสาว ธนภรณ์ โสภาวัง

37 นางสาว นภาพร มูลเพ็ญ

38 นางสาว สุฌาวดี พลภักดี

39. นางสาว ขวัญนภา มีชัย

40. นางสาว นัทชา เวชพูล

41. นางสาว สลักจิต คำแพง