แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/8 

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1 นาย ธนโชติ สีวะสา

2 นาย ชัชพิสิฐ นามแสง

3 นาย ชัยพล พรมชินวงค์

4 นาย จิรภัทร จำนงศิลป์

5 นาย วรชิต พรมเรืองเดช

6 นาย ธนวัฒน์ แซ่ลี

7 นาย วิรากร ทองทับ

8 นาย ทรัพย์มงคล ธารประเสริฐ

9 นาย พัทธดนย์ พิลาทอง

10 นาย ธนทรัพย์ ยอดหอ

11 นาย ธนวัฒน์ วรรณโสภา

12. นายบดินทร์  คำเณร - ออก

13. รักศักดิ์  จาดนอก - ออก

14 นาย กรภัทร ศรีธาตุ

15 นาย ธนพัฒน์ แวมประชา่

16 นาย ธนวัฒน์ ไตยมูล

17 นาย ธีรเดช อินทำนุ

18 นาย ชาญวิทย์  วยะลุน

19 นางสาว บุญฑิวา ผ่องแก้ว

20 นางสาว แพมณิการ์ วรรณโสภา

21 นางสาว ศศิธร สุวรรณโค

22 นางสาว ปพิชยา โพธารินทร์

23 นางสาว อัญชลี ส่องแจ้ง

24 นางสาว อรปรียา ชูลี

25 นางสาว วรัญญา ยิ้มแย่มแสง

26 นางสาว อาทิตยา แพงคูณ

27 นางสาว กมลวรรณ บือทอง

28 นางสาว ญดาพร ใจหมาย

29. นางสาว ธัญจิรา วงค์คำพระ

30. นันทิยา  บุ้งทอง - ออก

31. ยุภาดา  สีทน - ออก

32 นางสาว วนัชพร อินโสม

33 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วมิ่ง

34 นางสาว ขนิษฐา พันธ์จิตร

35 นางสาว ทิฆัมพร ปะระมะ

36 นางสาว พรธิวา พึ่งหนู

37 นางสาว ชลิยา คำเพ็ชรดี

38 นางสาว อารยา วิชาชาติ

39. นางสาว ปิยธิดา พุทธรักษา

40. นางสาว อุษนีย์ หมูนสิงห์