แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/3

ภาคเรียนที่ 2 / 2565

1.นาย พีรพัฒน์ วิจิตรพงษ์

2 นาย ศิริโชค สุดใจ

3 นาย ศุภกรณ์ พันธุมาศ

4 นาย ธีรนันท์ ต้นโพธิ์

5 นาย ณัฐพล เสอี่ยมอาจ

6 นาย นัทธพงศ์ หาญจิตร

7 นาย นายตรัยรัฐ วะยะลุน

8 นาย ศรัญ ไทยอุส่าห์

9 นาย จิตรภาณุ รูปขำ

10 นาย ศุภวัทน์ พรมอินทร์

11 นางสาว กัญญลักษณ์ กันยุคะ

12 นางสาว ธนภรณ์ พรมดวง

13 นางสาว ธัญญาเรศ จำปานนท์

14 นางสาว เพ็ญนภา อ่างยาน

15 นางสาว ขวัญจิรา พึ่งหนู

16 นางสาว ชนิสรา วรรณโสภา

17 นางสาว กรรณิการ์ ศรีภักดี

18 นางสาว อธิชา วงค์วาน

19 นางสาว ธิดารัตน์ สำราญ

20 นางสาว นิชานันท์ จันทา

21 นางสาว จิดาภา สอดส่อง

22 นางสาว อุลัยพร แว่นแคว้น

23 นางสาว บัณฑิตา หลานท้าว

24 นางสาว ปณิตา พรหมกสิกร

25 นางสาว พัชราพา จันทร์สว่าง

26 นางสาว จีระภา สุดสูง

27 นางสาว ณัฐณิชา พูลสุข

28 นางสาว ดารินทร์ สีแลง

29 นางสาว ภันทิลา มุทาพร

30 นางสาว สุภาวดี อินทร์พวง

31 นางสาว อภิญญา สิมสิงห์