หน่วยที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ถูกคิดค้นขึ้นจากสาเหตุใด ?


1. ความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิต

2. ข้อจำกัดทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อม

  • ในการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบสนองได้ตรงความต้องการ ของผู้ใช้ ผู้สร้างเทคโนโลยีจะทราบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างไรนักเรียนคิดว่า เทคโนโลยีส่งผลทางด้านบวก ด้านลบ ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน ครอบครัว หรือ ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่อย่างไร ?

ผลกระทบด้านบวก

1. เทคโนโลยีช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน มีการประยุกต์ใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และสถานที่หรือจุดให้บริการต่าง ๆ เช่น ตู้ ATM หรือ เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ


2. เทคโนโลยีช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและการรับรู้ข่าวสาร เช่น การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี ทำให้เกิดการกระจายข้อมูลไปทั่วทุกหนแห่งได้โดยง่าย รวมทั้งถิ่นทุรกันดา ทำให้มีการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ผ่านระบบสื่อสารทางไกล


3. เทคโนโลยีช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง เช่น การโดยสารเครื่องบินหรือรถไฟฟ้าที่สามารถช่วย ให้ผู้รับบริการเดินทางถึงที่หมายได้เร็วกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล


ผลกระทบด้านลบ

1. เทคโนโลยีลดความสำคัญและโอกาสในการสื่อสาร ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลแทนการพูดคุยระหว่างบุคคลในชีวิตจริง


2. หากข้อมูลที่สื่อสารหรือเผยแพร่ดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นในเวลาอันรวดเร็วและมีผลอย่างกว้างขวาง


3. ความต้องการใช้บริการเครื่องบินหรือรถไฟฟ้าที่มากขึ้น จึงต้องใช้พลังงาน หรือเชื้อเพลิงเพื่อการทำงานที่มากขึ้นด้วย ซึ่งมีผลต่อการหาแหล่งพลังงานมาใช้และผลกระทบจากการใช้พลังงาน