ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

โครงงานกับการแก้ปัญหา

การสร้างประโยชน์จากผลงาน

  • ส่งลิงค์ YouTube

  • .5/1

  • ม.5/2

  • ม.5/3

  • ม.5/4

  • ม.5/5

  • ม.5/6

  • ม.5/7

  • ม.5/8