ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

โครงงานกับการแก้ปัญหา

 1. การแก้ปัญหาด้วยโครงงาน

 2. การวิเคราะห์โครงงาน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน

การสร้างประโยชน์จากผลงาน

ภาคเรียนที่ 1 /2564

 • ม.5/1

 • ม.5/2

 • ม.5/3

 • ม.5/4

 • ม.5/5

 • ม.5/6

 • ม.5/7

 • ม.5/8