แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/3 

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1 นายภูมิภัทร สอนพงค์

2 นาย ทีปกร สุขชัย

3 นาย ธนพิพัฒน์ อุทิตสาร

4 นาย ปวีณ์กร วงศ์ขันธ์

5 นาย รัฐภูมิ หาญจิตร

6 นาย วชิระ ก้านกิ่ง

7 นาย ศศิวัฒน์ วามะขันธ์

8 นาย กลวัชร พรมเสนา

9 นาย ธนกร จินดาธนากร

10 นาย พงศกร นนพละ

11 นาย สมประสงค์ สอาดรัตน์

12 นาย ศุภกิตติ์ นันทเพ็ชร

13 นาย จิรายุ เขียวขำ

14 นาย พลาธิป เอกวงสา

15 นาย มรุพงษ์ สิมมา

16 นางสาว วรรณกมล บือทอง

17. นางสาว จินดารัตน์ ทองวรณ์

18 นางสาว เบญญา ประเสริฐสังข์

19. นางสาว สุชานันท์ ป้อมหิน

20 นางสาว จารวี ศรีสุข

21. ดุจดาว กุลสิงห์ - ออกแล้ว

22 นางสาว ปริญญา บุญห่อ

23 นางสาว นางสาว ภันทิลา ชายงาม

24 นางสาว ยมุนา แกสปารี

25 นางสาว ปภาดา โคตะวัน

26 นางสาว มนัสวี ปรือทอง

27 นางสาว วริศรา ถาพร

28 นางสาว อุมากร ขันตีจิตร

29 นางสาว สุธีรา ทองแก้ว

30 นางสาว ธัญชนก ศรีสุโพธิ์

31 นางสาว แพรวา สุขสกุล

32 นางสาว มัตติกา โสมรักษ์

33 นางสาว เปมนีย์ จูมจี

34 นางสาว ชนิษฐา ดาวัลย์

35 นางสาว ธัญรัตน์ สารรัตน์

36 นางสาว ปริตา ตาลหอม

37 นางสาว ฟ้าใส สิงห์สา

38. นางสาว รุ่งนภา สุวะมาตย์

39 นางสาว อรุณกมล เชื้อบัณฑิต