แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/4 

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1 นาย เอกราช บุญแสง

2 นาย ภานุพงศ์ กองแก้ว

3 นาย กมลชัย พิลาทอง

4 นาย ณัฐกานต์ สังฆวัตร

5 นาย รัตน โล่ห์คำ

6 นาย วงศธร พันสาย

7 นาย นายคณาวุฒิ ปัสสาคำ

8 นาย จีระพงษ์ มั่งมี

9 นาย ปฏิมากรณ์ พรหมรี

10 นาย พิทวัส บุญวงศ์

11 นาย รพีพัฒน์ สายตา

12 นาย รัตติวรรธน์ นครพันธ์

13 นาย สรวิชญ์ แก้วอยู่

14 นางสาว ญาณิกา สาหินกอง

15 นางสาว นันทนาท เด่นดวง

16 นางสาว จามจุรี ทองคำผุย

17 นางสาว นาตอนงค์ ตั้งแสน

18 นางสาว ชนเนษฎ์ วงศ์ขันธ์

19 นางสาว เพชรรัตน์ โทบุตร

20 นางสาว อุไรภรณ์ พันธ์แดง

21 นางสาว กัลยาณี บุญเจริญ

22 นางสาว กัลยารัตน์ บุตรดี

23 นางสาว อัยราวัณ ทองพรม

24 นางสาว จิรัญญา เหล่าไชยวงค์

25 นางสาว เบญญาภา พันธุ์สง่า

26 นางสาว เสาวนีย์ มาสูตร

27 นางสาว ชลธิชา คำประวัติ

28 นางสาว กุลสตรี กานุสนธ์

29 นางสาว เขมจิรา กอข้าวกลาง

30 นางสาว รตวรรณ เสนาช่วย

31 นางสาว รัชนี บุษรากรณ์

32 นางสาว วชิราภรณ์ คำเเพง

33 นางสาว วรรณรัตน์ จันทะหงษ์

34 นางสาว วรัญญา บุษรากรณ์

35 นางสาว ศุภัชญา ดำมา

36 นางสาว สุธีมนต์ ศรีนาเลา

37 นางสาว อรพรรณ กำไรเงิน