แฟ้มสะสมงานนักเรียน

ม.5/6 

ภาคเรียนที่ 2 / 2566

1 นาย พงศธร สิทธิผล

2 นาย คธาวุทธ์ สาระดำ

3 นาย พงศธร ส่งเสียง

4 นาย พรณรงค์ สังฆวัต

5. นายศดานันท์  โภคทรัพย์ - ออก

6 นาย ธีรภัทร์ บัวใหญ่

7 นาย ปฏิพัทธ์ แพงคูณ

8 นาย พงษ์พิพัฒน์ โคตรสมบัตฺิ

9 นาย ศุภวิชญ์ วันดีวงค์

10 นาย นายแดน ทีทำ

11 นาย ธีรไนย จันทร์คำภา

12 นาย ยศกร  จำปานนท์

13 นาย ณัฐวุฒิ พันธ์จูม

14 นาย ณัฐกิตติ์ ไตรแก้ว

15 นาย กิตติภัทร ตระการจันทร์

16. นายจิรายุ น้อยนาง - ออก

17 นาย ปุญชรัศมิ์ หมื่นศรีเมือง

18 นางสาว ชุติมา พันธุมาศ

19 นางสาว ฐิติชญา เสาทอง

20. นางสาว พิมพิศา จิตรเอื้อ

21 นางสาว เพ็ญพิชชา ไกยมาตร

22 นางสาว จุรินทร์ธร พรมเสนา

23 นางสาว อภิสุตา แสวงแก้ว

24 นางสาว ชัชฌรินทร์ อนันต์

25 นางสาว น้ำพัด โมกขศักดิ์

26 นางสาว สุนิศา ดาโรจน์

27 นางสาว กชกร สีดาพันธ์

28. นางสาว บุษกร โสมรักษ์

29 นางสาว คัฑรินทร์ แก้วดอนลี

30 นางสาว นิชกานต์ ธรรมโรจน์

31 นางสาว สรัลพร นันตราม

32 นางสาว สุฐิตา สีเขียว

33 นางสาว ณัฐธิชา ศักดิ์วัฒนถาวร

34 นางสาว กัลยา คำหล่อ

35 นางสาว พัชราภา ยาวรัมย์

36 นางสาว สุจิตตรา ผาพิมพ์

37 นางสาว สุภาวิดา วงศ์อุทา

38 นางสาว จุฑากาญจน์ ประเสริฐแก้ว

39 นางสาว วิชุดา ธุระวร